• Hizmetlerimiz

Müşavirliğimizde gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelere muhasebe, raporlama, bordro, revizyon ve danışmanlık alanlarında hizmetler verilmektedir.

 

Muhasebe

 

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, yasal defterlerin tutulması,

Vergi beyannamelerini düzenlemesi,  

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik,muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki yazılı konularda, belgelerine dayanılarak,inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

 tahkim, bilirkişilik yapmak.

Raporlama

Finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması  

UFRS, Konsolidasyon raporları vb.

 

Bordro

Bordro hazırlama hizmetleri.

Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması.

SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

 

Revizyon 

Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması.

Yasal defterlerin TTK'ya uygunluğunun sağlanması.

Danışmanlık

Açılış ve kuruluş işlemleri

Şirketlerde tür değişiklikleri

Vergi ihtilaflarında danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri